Særtransport – Færdselsstyrelsen og Politiet

Færdselsstyrrelsens kurs

På det seneste har man i flere medier kunnet læse om, at Rigspolitiet har udsendt nye retningslinjer for udførelse af særtransport.  Politiet havde tilsyneladende ladet en efterhånden gammel ændring fra 2007 i særtransportbekendtgørelsen få omfattende negative konsekvenser for vognmænd, speditører og fragtkøbere.

Angiveligt skulle en formuleringsændring fra “medfører” til “nødvendiggør” have store konsekvenser. Her 11 år senere betyder det, at politiet vil kræve at transport af gods, der pga. størrelsen overskrider største højde, bredde, længde eller vægt – nu kun må transporteres 1 stk. “særtransportgods” ad gangen.

Årsagen til uro

Om uroen er politiets værk, er dog tvivlsomt i dette tilfælde. Behandlingen af særtransporttilladelser varetages af politiets afdelinger i Padborg hos UKA (Udlændingekontrolafdelingen) og af Midt- og Vestsjællands Politi – Særtransportkontoret.

Naturligvis kan Rigspolitiet godt centralt forholde sig til, hvordan regler, love og bekendtgørelser skal fortolkes og instruerer de enkelte politikredse. Men her stammer uroen næppe herfra. Færdselsstyrelsens er nemlig den øverste administrative myndighed på området. De har det sidste ord i fortolkningen afgørelser om køretøjers klassificering, klager over politiets afgørelse vedr. særtransporttilladelser og meget andet.

Du kan få vejledning her

Færdselsstyrelsen udsteder også vejledninger om fortolkningen af en del retskilder på transportområdet. Vejledning om syn af køretøjer, køre-/hviletid, cabotage. Derfor er det som øverste administrative myndighed på særtransportområdet også dem normalt dem, der vil udstede vejledning om fortolkning af særtransportbekendtgørelsens regler.

Færdselsstyrelsen eller politiet

Som tidligere politianklager på området undrede det os, at Færdselsstyrelsen i presseomtale henviste til politiet. Det virker usandsynligt, at politiet pludselig skulle gå fortolkningsmæssig enegang.

Efter omtalen af sagen lød det største problem til at være omkring transport af mere end 1 stk. udeleligt gods – fx flere tagspær til et hus.

Ændringer

En så drastisk ændring som den omtalte er overraskende. Det er den, fordi bekendtgørelsen om særtransport egentligt indeholder ret detaljerede regler om udeleligt gods og medbringelse af ekstra enheder.  Efter at have fulgt området i som anklager og forsvarer i 8 år har det en naturlig interesse, at få fingrene i disse nye retningslinjer

Tungvognsadvokaten henvendte sig derfor til politiet for, at modtage kopi af de nye instrukser/vejledninger. Også for at få oplyst status for vejledningens implementering. Politiet ville dog ikke udlevere de omstridte instrukser, som de oplyser er en vejledning om særtransport, udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Politiet oplyser, at de ikke vil udlevere vejledningen, idet Færdselsstyrelsen vil genoverveje indholdet af vejledningen og herefter sende den i høring.

Er der så business as usual ?

Hvis det så betyder at den strengere fortolkning er lagt på hylden ind til videre – så er alt jo i skønneste orden.

Vores erfaring fra tidligere “slagsmål” med Færdselstyrelsen, Politiet og Anklagemyndigheden på køre-/hviltidsområdet og vedr. reglerne om godskørselstilladelser, er dog desværre anderledes. Somme tider er ambitioner om, at anvende strengere regler, selv om de ikke er vedtaget eller er under ændring, fordi de er uhensigtsmæssige.

Vi opfordrer derfor transportører, speditører eller andre der møder problemer hos Politiet eller Færdselsstyrelsen til at henvende sig til Tungvognsadvokaten. Vi har værktøjskassen til den slags problemer.